Frakcje

W Nowej Lewicy mają działać frakcje, jak to jest w praktyce? Czy frakcje zbierają się w województwach, decydują, omawiają problemy, wybierają współprzewodniczących? Napiszcie do https://lewica.tv 

Statut Nowej Lewicy -wyciąg

Art. 3.

1. W partii działają frakcje.

2. Frakcje odzwierciedlają różne poglądy członków partii w granicach wartości i celów partii oraz działają na rzecz ich promocji w jej działalności programowej.

3. Każdy członek i członkini partii należy do jednej frakcji. Nie można należeć do więcej niż jednej frakcji.

Art. 4.

1. Frakcja powstaje na podstawie oświadczenia o powołaniu frakcji podpisanego przez co najmniej 500 członków (członkiń) partii, przyjętego uchwałą Zarządu Krajowego większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków (członkiń). W oświadczeniu wskazuje się koordynatora (koordynatorkę) frakcji. Frakcja powstaje z datą podjęcia tej uchwały przez Zarząd Krajowy. Zarząd Krajowy może odmówić przyjęcia oświadczenia o powołaniu frakcji.

2. W razie zwolnienia funkcji koordynatora (koordynatorki) frakcji, w tym z powodu upływu kadencji, członkowie (członkinie) frakcji wybierają ze swojego grona koordynatora (koordynatorkę) zwykłą większością głosów.

3. Członkostwo we frakcji nabywa się z chwilą przyjęcia przez koordynatora (koordynatorkę) frakcji oświadczenia o przystąpieniu do frakcji lub – w przypadku osób, które podpisały oświadczenie przewidziane w ust.1 – z chwilą podjęcia przez Zarząd Krajowy uchwały, o której mowa w ust. 1. Koordynator (koordynatorka) może nie przyjąć oświadczenia o przystąpieniu do frakcji.

4. Członek lub członkini frakcji może wystąpić z frakcji lub przystąpić do innej frakcji. W obu tych przypadkach członek (członkini) frakcji traci członkostwo w dotychczasowej frakcji.

Art. 5.

1. W Zarządzie Krajowym, Radzie Krajowej, zarządach wojewódzkich i radach wojewódzkich zasiada równa liczba pochodzących z wyboru członków i członkiń tych władz, którzy należą do każdej z frakcji istniejących w chwili przeprowadzania wyborów tych władz.

2. Zasada przewidziana w ust. 1 odnosi się do zarządu powiatowego i rady powiatowej, jeśli właściwa rada wojewódzka tak postanowi.

3. W Zarządzie Krajowym, Radzie Krajowej, zarządach wojewódzkich i radach wojewódzkich każda z płci jest reprezentowana w liczbie nie mniejszej niż 35% liczby pochodzących z wyboru członków i członkiń tych władz.

4. W wyborach na wszystkie funkcje przewidziane w statucie mandaty otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 1-3.

5. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania wyborów do władz partii określi Rada Krajowa w drodze uchwały.

Art. 9.

1. O przyjęciu do partii decyduje koło w drodze uchwały, podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

2. Zarząd powiatowy, zarząd wojewódzki lub Zarząd Krajowy może podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków partii chcących utworzyć nowe koło nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

3. Członek (członkini) partii, w ciągu miesiąca po otrzymaniu informacji o podjęciu uchwały o przyjęciu do partii, składa koordynatorowi lub koordynatorce wybranej frakcji oświadczenie o woli przystąpienia do wybranej frakcji.

Art. 10.

1. Ustanie członkostwa w partii następuje w przypadku:

a) wystąpienia z partii zgłoszonego współprzewodniczącemu (współprzewodniczącej) partii, sekretarzowi generalnemu, właściwym współprzewodniczącym wojewódzkim, właściwemu sekretarzowi wojewódzkiemu lub właściwemu zarządowi powiatowemu,

b) prawomocnego orzeczenia przez Sąd Partyjny kary wykluczenia z partii,

c) skreślenia przez właściwy zarząd wojewódzki z ewidencji członków, z powodu niepłacenia składek członkowskich lub specjalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy,

d) niezłożenia bez uzasadnionych przyczyn w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 albo w art. 50, oświadczenia o przynależności do określonej frakcji,

e) nieprzyjęcia do żadnej z działających frakcji, mimo złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do frakcji,

f) utraty praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu,

g) śmierci.

2. Ustanie członkostwa w partii w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d oraz e, stwierdza Sąd Partyjny. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. e, koordynatorzy (koordynatorki) frakcji przedstawiają uzasadnienie.

Art. 20.

1. Uchwały władz partii oraz członków (członkiń) frakcji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały władz partii oraz członków (członkiń) frakcji mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w tym – z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Warunkiem ważności głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych.

3. Zarząd Krajowy, Rada Krajowa, zarząd wojewódzki, rada wojewódzka, ogólne zebranie członków organizacji powiatowej lub zarząd powiatowy mogą zarządzić przeprowadzenie głosowania tajnego na wniosek członka (członkini) tego organu.

4. Projekt uchwały danego organu może zgłosić tylko członek (członkini) tego organu.

Art. 21.

1. Kadencja władz partii trwa 4 lata.

2. Kadencje koordynatora (koordynatorki) frakcji trwa 4 lata.

3. Nie można łączyć zasiadania w Sądzie Partyjnym i Komisji Rewizyjnej z zasiadaniem w Radzie Krajowej lub Zarządzie Krajowym. Osoby, które zasiadają z urzędu w Radzie Krajowej lub Zarządzie Krajowym, tracą członkostwo w tych władzach z chwilą wyboru do Sądu Partyjnego lub Komisji Rewizyjnej.

Art. 22.

1. Krajowymi władzami uchwałodawczymi są:

a) Kongres Krajowy,

b) Rada Krajowa,

2. Krajowymi władzami wykonawczymi są:

a) współprzewodniczący (współprzewodniczące),

b) Zarząd Krajowy.

Art. 23.

1. Kongres Krajowy zwołuje Rada Krajowa, określając szczegółowe zasady wyboru delegatów.

2. Delegatami (delegatkami) na Kongres Krajowy są członkowie (członkinie) partii, wybrani (wybrane) w równej liczbie przez wszystkich członków (członkiń) każdej z frakcji, w poszczególnych województwach i spośród nich, w liczbie określonej odrębnie dla każdego województwa w uchwale Rady Krajowej.

3. Rada Krajowa może przed upływem kadencji władz partii, o której mowa w art. 21 ust. 1, zwołać Kongres Nadzwyczajny większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Krajowej, na wniosek Zarządu Krajowego. Kongres Nadzwyczajny ma wszystkie kompetencje Kongresu Krajowego.

4.Zwołanie Kongresu Krajowego i Kongresu Nadzwyczajnego wymaga przeprowadzenia wyboru delegatów (delegatek).

Art. 24.

Kongres Krajowy:

a) przyjmuje priorytety programowe partii,

b) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego,

c) uchwala apele i stanowiska,

d) podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu partii,

e) wybiera współprzewodniczących (współprzewodniczące) partii w liczbie równej liczbie frakcji istniejących w chwili przeprowadzania wyboru; każdy (każda) ze współprzewodniczących należy do innej frakcji,

f) wybiera Sekretarza Generalnego (Generalną) na zgodny wniosek współprzewodniczących partii,

g) ustala liczbę wiceprzewodniczących partii i ich (je) wybiera w równej liczbie z każdej frakcji działającej w chwili wyboru,

h) może podjąć uchwałę o rozwiązaniu partii większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, ustanawiając jednocześnie likwidatora. Podejmując uchwałę, kongres określa przeznaczenie majątku i środków finansowych partii,

i) ustala łączną liczbę członków i członkiń Rady Krajowej wybieranych przez poszczególne kongresy wojewódzkie, proporcjonalnie do liczby członków partii w danym województwie.

Art. 29.

1. Wojewódzkimi władzami uchwałodawczymi są:

a) kongres wojewódzki,

b) rada wojewódzka,

2. Wojewódzkimi władzami wykonawczymi są:

a) współprzewodniczący wojewódzcy,

b) zarząd wojewódzki.

Art. 30.

1. Kongres wojewódzki zwołuje rada wojewódzka, określając szczegółowe zasady wyboru delegatów. Kongres wojewódzki może być zwołany w każdym czasie.

2. Delegatami (delegatkami) na kongres wojewódzki są członkowie (członkinie) partii, wybrani (wybrane) w równej liczbie przez wszystkich członków (wszystkie członkinie) każdej z frakcji w danym województwie, w liczbie określonej w uchwale rady wojewódzkiej.

3. Rada wojewódzka może przed upływem kadencji wojewódzkich władz partii, o której mowa w art. 21 ust. 1, zwołać nadzwyczajny kongres wojewódzki większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu rady wojewódzkiej, na wniosek zarządu wojewódzkiego.

4. Zwołanie kongresu wojewódzkiego i nadzwyczajnego kongresu wojewódzkiego wymaga przeprowadzenia wyboru delegatów.

Art. 31.

Kongres wojewódzki:

a) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego organizacji wojewódzkiej,

b) uchwala priorytety programowe organizacji wojewódzkiej,

c) wybiera współprzewodniczących (współprzewodniczące) wojewódzkich (wojewódzkie) w liczbie równej liczbie frakcji istniejących w chwili przeprowadzania wyboru; każdy (każda) ze współprzewodniczących należy do innej frakcji,

d) wybiera sekretarza wojewódzkiego na zgodny wniosek współprzewodniczących wojewódzkich,

e) ustala łączną liczbę członków i członkiń rady wojewódzkiej,

f) wybiera członków (członkinie) rady wojewódzkiej,

g) wybiera członków (członkinie) Rady Krajowej w liczbie ustalonej przez Kongres Krajowy,

h) ustala liczbę wiceprzewodniczących organizacji wojewódzkiej w równej liczbie z każdej frakcji działających w chwili wyboru,

i) wybiera wiceprzewodniczących (wiceprzewodniczące) organizacji wojewódzkiej.

Art. 32.

1. Rada wojewódzka:

a) uchwala program organizacji wojewódzkiej,

b) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla organizacji wojewódzkiej,

c) zwołuje kongres wojewódzki,

d) postanawia o zawieranych porozumieniach powyborczych w samorządzie województwa,

e) powołuje stałe i doraźne komisje rady wojewódzkiej,

f) zatwierdza kandydatów (kandydatki) na prezydentów miast z obszaru województwa,

g) ustala liczbę członków (członkiń) zarządu wojewódzkiego z wyboru,

h) wybiera członków (członkiń) zarządu wojewódzkiego z wyboru,

i) może postanowić, że w określonym powiecie wybiera się zamiast przewodniczącego powiatowego (przewodniczącej powiatowej) współprzewodniczących powiatowych (współprzewodniczące powiatowe) w liczbie równej liczbie frakcji istniejących w dniu wyborów, a w zarządzie powiatowym wszystkie frakcje reprezentuje równa liczba członków (członkiń),

j) w razie zwolnienia przed upływem kadencji funkcji: współprzewodniczącego wojewódzkiego (współprzewodniczącej wojewódzkiej), sekretarza wojewódzkiego, wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącej) organizacji wojewódzkiej, członka (członkini) zarządu wojewódzkiego pochodzącego (pochodzącej) z wyboru, członka (członkini) Rady Krajowej z danego województwa – dokonuje wyboru uzupełniającego do końca trwającej kadencji,

k) zatwierdza kandydatów (kandydatki) na wójtów i burmistrzów miast, jeśli w danym powiecie nie powołano organizacji powiatowej.

l) może postanowić, o zastąpieniu w miastach na prawach powiatu ogólnego zebrania organizacji powiatowej zebraniem delegatów organizacji powiatowej, ustalając zasady wyboru delegatów.

2. Członkami (członkiniami) rady wojewódzkiej są:

a) współprzewodniczący wojewódzcy (współprzewodniczące wojewódzkie),

b) sekretarz wojewódzki,

c) radni (radne) sejmiku województwa, którzy należą do partii,

d) posłowie, posłanki, senatorowie i senatorki wybrani (wybrane) z obszaru województwa, którzy należą do partii,

e) członkowie (członkinie) wybrani (wybrane) przez radę wojewódzką w określonej przez kongres wojewódzki liczbie.

f) prezydenci (prezydentki) miast z obszaru województwa, którzy należą do partii.

3. Rada wojewódzka zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Radę wojewódzką współprzewodniczący (współprzewodniczące) zwołują na wniosek co najmniej 20% członków rady.

5. W przypadku, gdy rada wojewódzka nie odbyła się przez rok, Zarząd Krajowy zwołuje radę wojewódzką.

Rozdział VII

Władza sądownicza i kontrolna

Art. 40.

1. Władzą kontrolną w partii jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna:

a) ocenia legalność, celowość, rzetelność i gospodarność prowadzenia gospodarki finansowej i majątkowej partii, w tym prawidłowość informacji i sprawozdania, o których mowa w art. 45 ust. 1;

b) kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określanych przez Radę Krajową.

3. Komisja Rewizyjna ma wgląd w całość gospodarki finansowej i majątkowej partii, w tym dostęp do wszystkich informacji i dokumentów, które ją odzwierciedlają.

4. Komisja Rewizyjna liczy 12 członków (członkiń), wybranych przez Radę Krajową w równej liczbie z każdej z frakcji.

5. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków i członkiń przewodniczącego (przewodniczącą) i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącą) z zastrzeżeniem, że przewodniczący (przewodniczącą) komisji i jej wiceprzewodniczący (wiceprzewodnicząca) nie mogą pochodzić z tej samej frakcji.

Art. 41.

1. Władzą sądowniczą w partii jest Sąd Partyjny.

2. Sąd Partyjny rozstrzyga, wydając orzeczenie:

a) sprawy członków i członkiń partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,

b) sprawy sporów między członkami i członkiniami partii,

c) sprawy sporów kompetencyjnych między władzami partii.

3. Sąd Partyjny liczy 12 członków (członkiń), wybranych przez Radę Krajową w równej liczbie z każdej z frakcji.

4. Sąd Partyjny wybiera spośród swoich członków i członkiń przewodniczącego (przewodniczącą) i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącą) z zastrzeżeniem, że przewodniczący (przewodnicząca) komisji i jej wiceprzewodniczący (wiceprzewodnicząca) nie mogą pochodzić z tej samej frakcji.

5. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Partyjnym określi w drodze uchwały Rada Krajowa.

Art. 43.

1. Osobami upoważnionymi do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych, w tym również do zaciągania zobowiązań majątkowych, są:

a) współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii działający łącznie,

b) Sekretarz Generalny (Generalna) działający (działająca) łącznie ze współprzewodniczącym (współprzewodniczącą) partii należącym (należącą) do innej frakcji niż Sekretarz Generalny (Generalna),

c) Sekretarz Generalny (Generalna) działający (działająca) łącznie z wiceprzewodniczącym (wiceprzewodniczącą) partii upoważnionym (upoważnioną) zgodnym oświadczeniem przez współprzewodniczących partii do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych,

d) współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii działający (działające) łącznie z wiceprzewodniczącym (wiceprzewodniczącą) partii upoważnionym (upoważnioną) zgodnym oświadczeniem przez współprzewodniczących (współprzewodniczące) do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych, o ile ten współprzewodniczący (ta współprzewodnicząca) partii należy do innej frakcji niż upoważniony wiceprzewodniczący (wiceprzewodnicząca) partii.

2. Współprzewodniczący partii w drodze zgodnego oświadczenia mogą udzielić upoważnienia do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych tylko jednemu wiceprzewodniczącemu partii i pochodzącemu z innej frakcji niż Sekretarz Generalny (Generalna).

3. Pełnomocnictw do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, mogą udzielać:

a) współprzewodniczący partii działający łącznie z Sekretarzem Generalnym (Generalną),

b) Sekretarz Generalny (Generalna) działający łącznie ze współprzewodniczącym (współprzewodniczącą) partii należącym (należącą) do innej frakcji niż Sekretarz Generalny (Generalna),

c) Sekretarz Generalny (Generalna) działający łącznie z wiceprzewodniczącym (wiceprzewodniczącą) partii upoważnionym (upoważnioną) zgodnym oświadczeniem przez współprzewodniczących (współprzewodniczące) partii do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych.

4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Sekretarz Generalny (Generalna) prowadzi rejestr umów i rejestr pełnomocnictw, o których mowa w ust. 4.

Art. 50.

W ciągu miesiąca od dnia powstania pierwszej frakcji, wszyscy członkowie i członkinie partii obowiązani są złożyć oświadczenie woli o przynależności do określonej frakcji.

 

error: Content is protected !!